Být jezuitou dnes

Společnost Ježíšova

Na celém světě je okolo 16.000 jezuitů, kteří působí asi ve 120 zemích. Nenosí nějaký řeholní oděv a nemodlí se společně v chóru tak jako mniši. Nežijí v klášterech, ale prostých řeholních domech, nikoli na okrajích, ale uprostřed měst. Toto společenství přátel v Pánu, sdílející majetek, práci a modlitbu, spojuje stejná spiritualita a sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Jezuité žijí obvykle v menších komunitách, kde všichni spolubratři sdílejí nejen kuchyni a kapli, ale i společný život.více

Spiritualita

Hlavním pramenem spirituality jezuitského řádu je útlá kniha nazvaná Duchovní cvičení. Ignác z Loyoly ji nenapsal jen na základě své reflexe v rámci teologických studií, je především plodem jeho mystické zkušenosti, kterou zatoužil sdílet s druhými. Tato kniha překvapivě není koncipována jako teoretické pojednání o duchovním životě, není nějakou tradiční asketickou příručkou, ale spíše praktickým návodem, jak dělat měsíční duchovní cvičení nebo aspoň jejich část. více

Vize

„Pomáhat duším“ - jeden z často užívaných výrazů sv. Ignáce vyjadřuje hlavní cíl činnosti jezuitského řádu. Jezuité chtějí být lidmi pro druhé podobně jako Ježíš, jehož jméno nesou ve svém názvu. Zasazují se za šíření víry a sociální spravedlnosti, ale angažují se také v dialogu se současnou kulturou. Velkou pozornost věnují rovněž dialogu s věřícími z jiných církví, s nekřesťany, ba i s těmi, kteří se neidentifikují s žádnou náboženskou institucí.

Kdo jsme a co děláme?

 

Jsem superiorem pražského domu u sv. Ignáce a sloužím jako kněz v kostele a v dalších společenstvích. Jsem také prezidentem jezuitské základní školy Nativity v Děčíně a dávám ignaciánské exercicie. Duchovně doprovázím a podílím se na vedení kurzu duchovního doprovázení na teologické fakultě v Olomouci. Promýšlím, ověřuji si a snažím se uvádět do života cenný poklad ignaciánské spirituality a jezuitského způsobu jednání (modus procedendi) a tím pomáhat lidem účinněji nacházet Boha, žít víru v živé komunikaci s Bohem, poznávat a kultivovat sebe a pozitivně ovlivňovat život lidského společenství.

Od mládí mě zajímalo, jakými pravidly se řídí svět, a amatérsky jsem hledal životní pravdu a někoho, kdo by ji znal a žil. Bylo to za komunismu, víru a církev jsem tehdy dlouho znal jen z nedělního chození do kostela a z nejbližší rodiny. Snažil jsem se proto poznat je lépe a najít k nim důvěru. Při tom u mne získávali na sympatiích jezuité. Povědomí o nich jsem nabyl nejprve z literatury. „Na těch lidech musí být něco neobyčejného, když se o nich píše s takovým obdivem a odporem současně,“ říkal jsem si. Tušil jsem v nich spojení vzdělanosti se zápalem pro věc víry a dobra a také kombinaci praktičnosti a pochopení pro vše lidské s náročným idealismem a přitahovalo mě to. Na jezuitovi otci Josefu Tichém, který v mém rodném Hradci Králové působil ve farnosti, jsem vnímal, jak se kolem něj děje něco, co překračuje pouhé lidské možnosti. V tom jsem cítil Boha. Ani po přijetí do řádu jsem nepřestal hledat a po bolestných námahách jsem nakonec s radostí zjistil, že nacházím, po čem jsem toužil, že jsem tam, kde mám být.

Po gymnáziu jsem vystudoval na stavební fakultě v Praze geodézii a kartografii a osm let jsem pracoval na výzkumném pracovišti. Třicáté narozeniny mě přiměly jednat. Oslovil jsem jezuity a po tajném přijetí do řádu v září 1989 začal můj neveřejný individuální noviciát. Po sametové revoluci jsem pak nastoupil do společného noviciátu na Hostýně a po něm studoval filozofii v Krakově a teologii v Dublinu. Po dvou letech práce s vysokoškoláky v Olomouci, kde jsem přijal jáhenské a kněžské svěcení, jsem ještě dva roky studoval spiritualitu v Madridu a pak v Mexiku prodělal třetí probaci. Následovaly dva roky u sv. Ignáce v Praze, v letech 2004–2013 služba provinciála, tři roky u našeho kostela v Brně a od roku 2016 jsem zase v Praze. Od roku 2010 se zároveň angažuji ve škole Nativity. Stále hlouběji vnímám, jakým tajemstvím je život, jakým pokladem je pro člověka a pro lidstvo křesťanská víra, jak cenným nástrojem je ignaciánský přístup k ní a jak Bůh čeká a odpovídá na každý projev naší dobré vůle.

O ignaciánských exerciciích a jezuitské spiritualitě

 

Podívej se na profily dalších jezuitů!